Aktuálně

2023-03-23

Z provozních důvodů jsou úřední hodiny od 29.8.2022 trvale změněny na pravidelný termín

pondělí a čtvrtek 18-20 hod.

Z provozních důvodů jsou úřední hodiny v termínu 27.3.-6.4.2023 zrušeny

 

Pro aktuální info sledujte web rezidenceexpo.eu, nebo kontakt na spravce@rezidenceexpo.eu

 

 
2023-02-10

V případě problémů s dodávkou teplé vody prosím kontaktujte správce.

Momentálně řešíme s instalatéry a Pražskou teplárenskou problémy na stoupačkách x05 a x06.

2023-02-06

Z důvodu nutné výměny části potrubí dojde v termínu
8.2.2023, cca od 07:00 do 10:00
k odstávce dodávky teplé vody pro byty s kocovým číslem x18 a x01-x09.

Omlouváme se za komplikace a děkujeme za pochopení.

2022-10-18

Vážená paní, vážený pane,
výbor společenství vlastníků jednotek „Společenství vlastníků Molákova 577, Praha 8“ (dále jen SVJ) Vás zve s odvoláním na odst. 4 čl. VII stanov SVJ na SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ jednotek.
Shromáždění se koná ve čtvrtek, dne 3. 11. 2022, od 18.00 hodin v zasedacím sále hotelu Olympik, Sokolovská 138, Praha 8, 186 76. Prezence probíhá od 17.45 hod.

Pozvánka na shromáždění 16.6.2016

Vážená paní, vážený pane,
výbor společenství vlastníků jednotek „Společenství pro dům Molákova 577, Praha 8 –
EXPO“ (dále jen SVJ) Vás zve s odvoláním na odst. 4 čl. VII stanov SVJ na SHROMÁŽDĚNÍ
VLASTNÍKŮ jednotek.

Vážená paní, vážený pane,
výbor společenství vlastníků jednotek „Společenství pro dům Molákova 577, Praha 8 –
EXPO“ (dále jen SVJ) Vás zve s odvoláním na odst. 4 čl. VII stanov SVJ na SHROMÁŽDĚNÍ
VLASTNÍKŮ jednotek.
Shromáždění se koná ve čtvrtek, dne 16. června 2016, od 18.00 hodin v zasedacím sále
hotelu Čechie Praha, U Sluncové 618, 186 00 Praha 8. Prezence probíhá od 17,45 hod.
PROGRAM:
1. Zahájení (návrh na způsob hlasování)
2. Schválení Zprávy o hospodaření SVJ a správě domu, účetní závěrky, informace o
stavu a čerpání z fondu oprav, za rok 2015 (Příloha č. 2)
3. Schválení novelizace stanov (Příloha č. 4 a 5)
4. Schválení rekonstrukce suterénních prostor (Příloha č. 6)
5. Čipový systém a recepce (Příloha č. 7)
6. Návrh na vyjmutí nákladů na pojištění domu a na odměny výboru z fondu oprav
(Příloha č. 8)
7. Návrh na změnu způsobu rozúčtování služeb (Příloha č. 9)
8. Různé, diskuze
Podklady k jednání shromáždění k bodům programu jsou přílohou elektronicky rozesílané
pozvánky, doručované na Vaše emailové adresy, a dále jsou k dispozici na
http://www.rezidenceexpo.eu/provozni-zalezitosti/shromazdeni
Na shromáždění s sebou přineste průkaz totožnosti. Je-li vlastníkem jednotky právnická
osoba, doneste navíc originál nebo ověřenou kopii výpisu z veřejného rejstříku, ne starší 3
měsíců, a nejste-li statutárním orgánem právnické osoby, i plnou moc k zastupování. Vstup
na shromáždění bude umožněn pouze oprávněným osobám. Člen SVJ je ten vlastník
jednotky, který je u příslušné jednotky zapsán v katastru nemovitostí, nebo prokáže své
vlastnictví kupní smlouvou s doložkou vyznačení vkladu do katastru nemovitostí nejpozději
ke dni konání shromáždění. V případě, že se jednotka nachází v podílovém
spoluvlastnictví nebo v SJM, může výkon práv vlastníka jednotky na shromáždění
podle platné právní úpravy vykonávat pouze jeden ze spoluvlastníků/manželů, a to na
základě písemné plné moci (Příloha č. 1) druhého spoluvlastníka/manžela
S ohledem na nutnost schválit novelizaci stanov za přítomnosti notáře (SVJ mají
povinnost uvést stanovy do souladu s novou právní úpravou občanského zákoníku do konce
tohoto roku) a nutnost schválit rekonstrukci sklepa (platnost stavebního povolení končí 3.
7. 2017 a již byly vynaloženy nemalé prostředky na projektovou dokumentaci), si
dovolujeme požádat o zajištění co největší účasti, aby shromáždění bylo usnášení
schopné. Nemůžete-li se na shromáždění dostavit osobně, udělte prosím plnou moc třetí
osob (Příloha č. 1). V případě marného svolání shromáždění si dále dovolujeme upozornit,
že náklady na svolání a zajištění konání shromáždění, které SVJ bude muset v každém
případě vynaložit, činí cca 6.000,- Kč za pronájem prostor, cca 6.000,- Kč za zajištění
hlasovací techniky a její obsluhy, náhrada promarněného času notáře a samozřejmě
nespočetně času členů výboru na přípravu podkladů pro shromáždění.
V Praze dne 31. 5. 2016
za výbor Společenství pro dům Molákova 577, Praha 8 – EXPO
Mgr. Lucie Kindlmannová, předsedkyně