Aktuálně

2024-03-18

Po 10-ti letech bylo zastaveno územní řízení o umístění výškových kancelářských budov na místě současného vestibulu metra Invalidovna a prodejny Albert.

2024-02-01

Z provozních důvodů jsou úřední hodiny od 29.8.2022 trvale změněny na pravidelný termín

pondělí a čtvrtek 18-20 hod.

 

Z provozních důvodů jsou úřední hodiny v termínu 1.2.2024 17-19 hodin. 

Pro aktuální info sledujte web rezidenceexpo.eu, nebo kontakt na spravce@rezidenceexpo.eu

 

 
2023-11-13
Debata s architekty a radnicí tuto
středu 15. 11. od 17:00.
Více info zde
2023-10-30

Zastupitelstvo městské části Praha 8 schválilo na svém zasedání dne 13. 9. 2023 návrh Koordinační koncepční studie s regulačními prvky pro sídliště Invalidovna a širší okolí a uložilo Radě městské části a samosprávným orgánům postupovat v souladu s touto studií

2023-09-12

Z důvodu opravy rozvodu TUV bude přerušena dodávka teplé vody dne 13.9.2023 od cca 9.00 do cca 12.00

Přerušení dodávky vody se týká bytů s koncovým číslem x01-x09, x14 a x18.

Děkujeme za pochopení

 

Pozvánka na shromáždění 16.6.2016

Vážená paní, vážený pane,
výbor společenství vlastníků jednotek „Společenství pro dům Molákova 577, Praha 8 –
EXPO“ (dále jen SVJ) Vás zve s odvoláním na odst. 4 čl. VII stanov SVJ na SHROMÁŽDĚNÍ
VLASTNÍKŮ jednotek.

Vážená paní, vážený pane,
výbor společenství vlastníků jednotek „Společenství pro dům Molákova 577, Praha 8 –
EXPO“ (dále jen SVJ) Vás zve s odvoláním na odst. 4 čl. VII stanov SVJ na SHROMÁŽDĚNÍ
VLASTNÍKŮ jednotek.
Shromáždění se koná ve čtvrtek, dne 16. června 2016, od 18.00 hodin v zasedacím sále
hotelu Čechie Praha, U Sluncové 618, 186 00 Praha 8. Prezence probíhá od 17,45 hod.
PROGRAM:
1. Zahájení (návrh na způsob hlasování)
2. Schválení Zprávy o hospodaření SVJ a správě domu, účetní závěrky, informace o
stavu a čerpání z fondu oprav, za rok 2015 (Příloha č. 2)
3. Schválení novelizace stanov (Příloha č. 4 a 5)
4. Schválení rekonstrukce suterénních prostor (Příloha č. 6)
5. Čipový systém a recepce (Příloha č. 7)
6. Návrh na vyjmutí nákladů na pojištění domu a na odměny výboru z fondu oprav
(Příloha č. 8)
7. Návrh na změnu způsobu rozúčtování služeb (Příloha č. 9)
8. Různé, diskuze
Podklady k jednání shromáždění k bodům programu jsou přílohou elektronicky rozesílané
pozvánky, doručované na Vaše emailové adresy, a dále jsou k dispozici na
http://www.rezidenceexpo.eu/provozni-zalezitosti/shromazdeni
Na shromáždění s sebou přineste průkaz totožnosti. Je-li vlastníkem jednotky právnická
osoba, doneste navíc originál nebo ověřenou kopii výpisu z veřejného rejstříku, ne starší 3
měsíců, a nejste-li statutárním orgánem právnické osoby, i plnou moc k zastupování. Vstup
na shromáždění bude umožněn pouze oprávněným osobám. Člen SVJ je ten vlastník
jednotky, který je u příslušné jednotky zapsán v katastru nemovitostí, nebo prokáže své
vlastnictví kupní smlouvou s doložkou vyznačení vkladu do katastru nemovitostí nejpozději
ke dni konání shromáždění. V případě, že se jednotka nachází v podílovém
spoluvlastnictví nebo v SJM, může výkon práv vlastníka jednotky na shromáždění
podle platné právní úpravy vykonávat pouze jeden ze spoluvlastníků/manželů, a to na
základě písemné plné moci (Příloha č. 1) druhého spoluvlastníka/manžela
S ohledem na nutnost schválit novelizaci stanov za přítomnosti notáře (SVJ mají
povinnost uvést stanovy do souladu s novou právní úpravou občanského zákoníku do konce
tohoto roku) a nutnost schválit rekonstrukci sklepa (platnost stavebního povolení končí 3.
7. 2017 a již byly vynaloženy nemalé prostředky na projektovou dokumentaci), si
dovolujeme požádat o zajištění co největší účasti, aby shromáždění bylo usnášení
schopné. Nemůžete-li se na shromáždění dostavit osobně, udělte prosím plnou moc třetí
osob (Příloha č. 1). V případě marného svolání shromáždění si dále dovolujeme upozornit,
že náklady na svolání a zajištění konání shromáždění, které SVJ bude muset v každém
případě vynaložit, činí cca 6.000,- Kč za pronájem prostor, cca 6.000,- Kč za zajištění
hlasovací techniky a její obsluhy, náhrada promarněného času notáře a samozřejmě
nespočetně času členů výboru na přípravu podkladů pro shromáždění.
V Praze dne 31. 5. 2016
za výbor Společenství pro dům Molákova 577, Praha 8 – EXPO
Mgr. Lucie Kindlmannová, předsedkyně